لب کلام زیست شناسی لب کلام یعنی اصل مطلب به زبان شسته و رُفته ما لب کلام زیست شناسی را با تصویر سازی به شما یاد میدهیم. http://lobekalamezist.ir 2020-11-29T02:33:46+01:00 text/html 2020-11-17T08:28:07+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی ساز و کار انقباض ماهیچه http://lobekalamezist.ir/post/82 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مکانیسم انقباض ماهیچه</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JjCSl/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مکانیسم انقباض ماهیچه اسکلتی text/html 2020-10-30T18:43:12+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی فیلم آموزش گفتار 2 فصل 2 زیست دوازدهم «ترجمه» http://lobekalamezist.ir/post/81 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم آموزش گفتار 2 فصل 2 زیست شناسی پایه دوازدهم «ترجمه»</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/b7GvK/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">فیلم آموزش انیمیشنی گفتار 2 فصل 2 زیست شناسی پایه دوازدهم « ترجمه »</span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40"><br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40"> بررسی مراحل آغاز، طویل شدن و پایان در فرآیند ترجمه، بررسی ساختار ریبوزوم و tRNA (رنای ناقل)، بررسی ساختار پلی ریبوزوم. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40"><br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">مدرس: نیما عبدالهی </span></font></div> text/html 2020-10-21T16:48:35+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی آشنایی با وظایف اندام های گوارشی http://lobekalamezist.ir/post/80 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> آشنایی با وظایف اندام های گوارشی</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VQ50O/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شنایی با وظایف اندام های گوارشی<br><br>✅ بررسی مولاژ کامل دستگاه گوارش<br><br>✅ مدرس: نیما عبدالهی<br><br>#دهم #گوارش #مولاژ #معده #روده #لوله_گوارش #کبد </font><br><br></div> text/html 2020-10-18T17:00:34+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی بررسی آناتومی کلی دستگاه گوارش http://lobekalamezist.ir/post/79 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> بررسی آناتومی کلی دستگاه گوارش</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Aku61/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">فیلم آموزشی بررسی مولاژ کامل بدن و آناتومی کلی دستگاه گوارش انسان. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">بررسی تفاوت دستگاه گوارش و لوله گوارش. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">بررسی اندام های گوارشی. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">مدرس: نیما عبدالهی </span></font></div> text/html 2020-10-13T09:37:29+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی مسیر حرکت صدا از محیط اطراف تا مغز http://lobekalamezist.ir/post/78 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> مسیر حرکت صدا از محیط اطراف تا مغز</font></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DUwfK/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">سفر صدا از محیط اطراف تا مغز. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">در این فیلم، مشاهده می کنیم صدا ها چگونه از محیط اطراف وارد گوش ها شده، به پیام عصبی تبدیل می شوند و به مغز می رسند و ما این صدا ها را می شنویم. همچنین دلیل شنیده شدن صداهای مختلف و زیر و بم بودن آن ها بررسی می شود. دوبله فارسی. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">گوینده و تدوینگر: نیما عبدالهی. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">مترجم: مریم مرادی </span></font></div> text/html 2020-10-09T19:25:59+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی فیلم آموزشی گفتار 1 فصل 2 زیست یازدهم « گیرنده های حسی » http://lobekalamezist.ir/post/77 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گیرنده های حسی</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5lGOj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans">یلم آموزشی گفتار 1 فصل 2 زیست شناسی پایه یازدهم با موضوع:<br>« گیرنده های عصبی »<br><br>✅ مدرس: نیما عبدالهی<br><br>واسه بچه های تجربی بفرستین text/html 2020-08-10T06:56:52+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی ساختار گیاهان http://lobekalamezist.ir/post/76 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ساختار گیاهان</font></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/a8eix/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلیپ تدریس گفتار 3 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم<br><br>&nbsp;ساختار گیاهان<br><br>&nbsp;تدریس و بررسی یاخته های مریستمی و سازگاری های گیاهان با محیط و بررسی نکات کتاب درسی با استفاده از&nbsp; تصاویر با کیفیت ✅ <br><br>&nbsp;کسایی که گیاهی مشکل دارن حتما ببینن.<br><br>&nbsp;مدرس: نیما عبدالهی<br><br>#دهم #گیاهی #دیواره_سلولی #لیگنین #پارانشیم #کلانشیم #اسکلرانشیم #فیبر #تراکئید #عناصر_آوندی #آوند #آوند_چوبی #آوند_آبکش #روزنه #مریستم #کلاهک #جوانه #جوانه_انتهایی<br><br>@Lobe_kalame_zist</font><br></div> text/html 2020-07-11T07:30:40+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی کلیپ آموزشی گفتار 2 فصل 3 زیست شناسی پایه دوازدهم http://lobekalamezist.ir/post/74 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انواع صفات</font><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fSbwF/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">کلیپ تدریس گفتار 2 فصل 3 زیست شناسی پایه دوازدهم با موضوع « انواع صفات ». <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40"><br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">توضیح مفاهیم ابتدایی ژنتیک و بررسی جایگاه های ژنی، صفات چند جایگاهی، صفات وابسته به جنس و مستقل از جنس و بیماری های هموفیلی و فنیل کتونوری. <br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40"><br></span></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="fs-0-9 fw-300 lh-large light-60 dark-40">مدرس: نیما عبدالهی</span></font></div> text/html 2020-07-10T01:53:25+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی کلیپ آموزشی گفتار 1 فصل 3 زیست شناسی پایه دوازدهم http://lobekalamezist.ir/post/73 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مفاهیم پایه ژنتیک</font></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/atBuv/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تدریس ژنتیک با مطالب کاملا بیس و از اول اول، برای درک بهتر و فهم تمام اصطلاحات و ساده سازی بخش هایی که ممکنه به نظر پیچیده بیان. ✅</font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font> text/html 2020-07-07T07:27:02+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی فیلم ضبط شده از وبینار زیست شناسی http://lobekalamezist.ir/post/72 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WlKQd/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فیلم ضبط شده از وبینار زیست شناسی - تدریس گفتار 1 فصل 4 زیست دهم</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تدریس همزمان دو استاد در یک کلاس</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرسان:<br>نیما عبدالهی<br>محمدحسن شکری</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;توصیه میکنم دیدن این ویدیو رو از دست ندین<br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">#دهم #قلب #آناتومی #وبینار #تدریس<br>@Lobe_kalame_zist</font><br></div> text/html 2020-06-28T03:41:59+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی تدریس گروه خونی - ژنتیک http://lobekalamezist.ir/post/69 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تدریس گروه خونی ABO</font><br></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LMz3f/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">♨️ از اول اول ببینیم گروه خونی ABO چطور تعیین میشه و چطور به ارث میرسه؟<br><br>✅ مدرس: نیما عبدالهی<br><br>‼️ این کلیپ با کلیپای قبلیمون خیلی متفاوته! امیدوارم خوشتون بیاد.<br><br>#ژنتیک #دوازدهم #گروه_خونی #وراثت #نهفته #بارز</font><br></div> text/html 2020-04-11T16:01:21+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی کلیپ آموزشی گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم http://lobekalamezist.ir/post/68 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> سامانه بافتی</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/y2A6S/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلیپ آموزشی تدریس انیمیشنی گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم: « سامانه بافتی ». <br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیح کامل سامانه بافت پوششی، سامانه بافت آوندی و سامانه بافت زمینه ای. <br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمایش پارانشیم، کلانشیم، اسکلرانشیم، آوند های چوبی و آبکش.</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: نیما عبدالهی<br></font></div> text/html 2020-04-07T17:35:01+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی کلیپ آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی پایه دهم http://lobekalamezist.ir/post/67 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> ویژگی های سلول گیاهی</font></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0m58v/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تدریس کامل انواع پلاست ها (کلروپلاست، کروموپلاست و آمیلوپلاست)، واکوئول، دیواره سلولی و مباحث این گفتار به صورت انیمیشنی. <br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: نیما عبدالهی</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div> text/html 2020-03-27T10:40:14+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی فرآیند خارق العاده فتوسنتز http://lobekalamezist.ir/post/66 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> فرآیند خارق العاده فتوسنتز</font></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JoqWE/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">☘️ فرآیند خارق العاده فتوسنتز<br><br>✅ نمایش کم نظیر ساختار های گیاهی، پارانشیم های اسنفجی و نرده ای، آوند ها و بررسی عملکرد فتوسنتز<br><br>✅ دوبله فارسی<br><br>✅گوینده و مترجم: نیما عبدالهی<br><br>‼️ اگه با درک مفاهیم فصل 6 دوازدهم مشکل دارین حتما حتما حتما ببینین.<br>#دوازدهم #گیاهی #پارانشیم #روزنه #فتوسنتز<br>@Lobe_kalame_zist</font><br></div> text/html 2020-03-21T13:41:47+01:00 lobekalamezist.ir نیما عبدالهی چرخه رحمی و چرخه تخمدانی http://lobekalamezist.ir/post/65 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> چرخه رحمی و چرخه تخمدانی </font><br></div><div><br></div><div><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pQ6Lj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تدریس انیمیشنی چرخه تخمدانی، چرخه رحمی و تنظیم بازخوردی هورمون های FSH, LH و استروژن و پروژسترون در بدن زنان. <br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بررسی سیکل قاعدگی و تخمک گذاری. <br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بررسی ارتباط بین چرخه رحمی و چرخه تخمدانی</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدرس: نیما عبدالهی</font></div>